Kvalitní domény Přihlásit k odběru doménového newsletteru

Smlouva o převodu doménového jména

Převod domény je vhodný při větších částkách ošetřit smluvně. Níže je jedna z možných variant smlouvy. Její správnost není garantovaná, případné použití je na vaše riziko.

Smlouva o úplatném převodu doménového jména

uzavřená dle § 261 a násl. , zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jméno firmy, s. r. o.
se sídlem sídlo,
IČ: , DIČ: DIČ,
zastoupená jednatelem: jméno příjmení
(dále jako převádějící)
ID subjektu dle CZ.NIC: IDPŘEVÁDĚJÍCÍHO
(dále jako ID subjektu převádějícího)

a

Jméno firmy, s. r. o.
se sídlem sídlo,
IČ: , DIČ: DIČ,
zastoupená jednatelem: jméno příjmení
(dále jako nabyvatel)
ID subjektu dle CZ.NIC: IDNABYVATELE
(dále jako ID subjektu nabyvatele)

I.
Předmět smlouvy

1) Předmětem této smlouvy je trvalý a nevratný převod práv držitele k doménovým jménům druhého řádu dle odstavce I.3 z převádějícího na nabyvatele za podmínek dále stanovených touto smlouvou.

2) Převádějící prohlašuje, že v den podpisu této smlouvy byl dle databáze společnosti CZ.NIC řádným držitelem předmětných doménových jmen uvedených v bodě I.3 této smlouvy, a prohlašuje, že mu není známo, že by na těchto doménových jménech vázla jakákoliv práva třetích osob způsobilá bránit převodu či užívání uvedených doménových jmen.

3) Seznam převáděných doménových jmen, jež jsou předmětem této smlouvy: nazevdomeny.cz

II.
Čas plnění, místo plnění a forma plnění

1) Nabyvatel a převádějící souhlasně sjednali, že doménová jména dle bodu I.3 této smlouvy budou převedena úplatně.

2) Všechna doménová jména budou převedena do čtrnácti dnů od podpisu smlouvy a faktury.

3) Způsob úhrady smluvní ceny a převodu sjednaly smluvní strany tak, že nabyvatel zaplatí převádějícímu částku uvedenou v bodě III.1 nejpozději do sedmi kalendářních dnů od obdržení podepsané smlouvy. Převádějící nejpozději do sedmi kalendářních dnů od obdržení smluvené částky požádá o převod domén uvedených v bodě I.3 a žádost potvrdí. Převod proběhne u registrátora registrátor, který umožňuje převod držitele domény online.

4) Převod doménových jmen je prováděn z ID subjektu převádějícího na ID subjektu nabyvatele. Převádějící prohlašuje, že je kontaktní a oprávněnou osobou ID subjektu převádějícího a nabyvatel prohlašuje, že je kontaktní a oprávněnou osobou ID subjektu nabyvatele.

III.
Cena plnění

1) Smluvní strany sjednaly smluvní cenu ve výši x 000,- Kč (xtisícekorunčeských). V případě, že je převádějící plátcem DPH, pak k této ceně bude připočteno DPH.

IV.
Závěrečná ujednání

1) Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.

2) Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí platnými právními normami České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3) Změny a doplňky této smlouvy jsou platné a účinné pouze po dohodě obou smluvních stran a musí mít písemnou formu.

4) Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle. Obě strany prohlašují, že v době podpisu této smlouvy nepociťovaly nápadně nevýhodné podmínky pro uzavření smlouvy a její následné plnění. Na důkaz tohoto smluvní strany připojují své podpisy.

V .................. dne .................. 2009                 V .................. dne .................. 2009


.........................................................                   ............................................................

jméno a příjmení, převádějící                        jméno a příjmení, nabyvatel

Doménové novinky

24. 5. 2010

CZ.NIC vydalo Domain Report 2009

Národní správce domény vydal statistickou ročenku o CZ doménách za rok 2009.0 komentářů

19. 3. 2010

Doméně .COM je 25 let, doména .CZ oslaví 16. narozeniny

Na konci roku 2009 bylo zaregistrováno přibližně 192 milionů domén.0 komentářů

Další doménové novinky

Doménový newsletter

Chcete zasílat na e-mail nabidku kvalitních domén za dobré ceny? Přihlašte se k odběru doménového newsletteru!

Podpořte nás

Líbí se Vám tyto stránky? Budeme rádi, když nás podpoříte přidáním ikonky nebo odkazu na vaše stránky.